Stadgar för Bohusläns Ornitologiska Förening

 
 1. Bohusläns Ornitologiska Förening är en ideell förening, som har till mål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i landskapet Bohuslän, samt att verka för att skapa kontakt mellan allmänheten och föreningen och dess medlemmar. Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bland annat genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsområde samt att anordna sammankomster och exkursioner.
   
 2. Till medlem i föreningen kan antas fysisk eller juridisk person. Medlem betalar årsavgift till föreningen i enlighet med beslut av årsmötet.
   
 3. Medlem kan uteslutas ur föreningen om han motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar eller skadar föreningens verksamhet eller syfte. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlemmen skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Beslutet om uteslutning skall vara skriftligen motiverat och intagas i protokollet för det möte då det fattades.
   
 4. Föreningens fasta organ är årsmöte (föreningssammanträde), styrelsen och revisorerna.
   
 5. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som består av minst fem ledamöter, och minst två suppleanter. Ordförande och de övriga styrelseledamöterna väljs av årsmötet för en tid av två år. Valet skall förrättas så att hälften av ledamöterna står i tur att avgå vid nästkommande årsmöte. Avgår styrelseledamot innan tiden för hans uppdrag gått ut, väljes av årsmötet eller extra årsmöte ny ledamot för återstoden av dennes tid. Avgående styrelseledamot kan återväljas. Till styrelsen kan även andra personer adjungeras, vilka dock ej äger rösträtt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen har sitt säte i Uddevalla.
   
 6. Styrelsen sammanträder när ordförande anser det lämpligt eller när minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
   
 7. Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, skall senast den 15 februari varje år överlämnas till revisorn för dess granskning.
   
 8. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott för handläggning av vissa ärenden.
   
 9. För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas en revisor med en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant utses av årsmötet för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits. Revisorn skall vid årsmötet avlämna sin revisionsberättelse.
   
 10. Föreningen skall varje år hålla ordinarie årsmöte före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte skall hållas när minst en femtedel av föreningens medlemmar, eller när revisorn begär det och uppger det eller de ärenden som önskas behandlade. Extra årsmöte kan även hållas när styrelsen finner skäl därtill.
   
 11. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte sker genom styrelsens försorg genom brev till medlemmarna senast 14 dagar före sammanträdet. Kallelse till extra årsmöte skall ske inom 14 dagar från det begäran därom inkom till styrelsen.
   
 12. Årsmötet skall utse en valberedning bestående av tre personer. Valberedningen har att till årsmötet inkomma med förslag till val av styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant.
   
 13. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

  1. Val av Ordförande för årsmötet.
  2. Val av två justeringsmän
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande
  4. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaperna
  5. Revisorns berättelse
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  7. Val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen
  8. Val av revisor och revisorssuppleant
  9. Val av valberedning
  10. Bestämmande av årsavgift
  11. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
  12. Av föreningsmedlem skriftligen framställt förslag (motion), som kommit styrelsen tillhanda senast den 15 januari det år årsmötet hålles.

  Endast de ärenden som angetts i kallelsen får tas upp till beslut av årsmötet. Ärenden som anges i första stycket 1-9 skall dock alltid avgöras av ordinarie årsmöte även om de inte särskilt angetts i kallelsen. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
   
 14. Om föreningen upphör med sin verksamhet skall dess behållna tillgångar överlämnas till Sveriges Ornitologiska Förening.
   
 15. Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Förslag till ändring av stadgarna skall bifogas kallelsen till mötet och tas upp i denna