Nyheter

2012-04-05

Fågelinventerare och gårdar söks till SOF:s jordbruksprojekt

SOF kommer med start i vår att fortsätta med det under 2007 påbörjade projektet - Fågelskådare och lantbrukare i samarbete för ökad biologisk mångfald. Vi räknar med att beviljas medel från bl.a. Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

SOF söker därför intresserade lantbrukare med minst 80 ha åkermark i slättbygden. Du som har kunskaper om jordbrukslandskapets fågelfauna är välkommen att anmäla dig som inventerare. Även något mindre erfarna fågelskådare kan komma i fråga. Viktigast för att kunna delta i projektet för både lantbrukare och fågelskådare är ett stort intresse för natur- och viltvård.

I inventeringsarbetet ingår tre besök på gården under perioden maj till juni för att få en acceptabel bild av de häckande fåglarna i det aktuella området. I arbetet ingår även personliga kontakter mellan lantbrukare och fågelskådare för att diskutera och lära känna förutsättningarna på den aktuella gården. SOF erbjuder i samarbete med Hushållningssällskapet rådgivning och lämna förslag på vad man kan göra på gården för att gynna fåglarna. Ett exempel är att anlägga lärkrutor – små osådda partier i åkern där fåglarna kan hitta mat! Detta sker i samverkan med SOF´s nya projektet ”Rädda lärkan”.

För ytterligare information och anmälan kontakta Sönke Eggers, SOF på tel. 0768-283848 och 018-67 26 30 eller sonke.eggers@slu.se