Officiella listan över svenska namn på alla världens fågelarter – maj 2015

Rubinstrupe (Clytolaema rubricauda) – en av 10 709 arter i den svenska namnlistan. Foto: Markus Lagerqvist.  

Taxonomikommittén har nu fastställt svenska namn på alla världens fågelarter.
 

BAKGRUND


År 2008 presenterades ett första förslag till svenska namn på alla världens fågelarter av dåvarande SOF:s Namnkommitté, där Tommy Tyrberg och Lars Larsson ingick. Efter det att förslagslistan lades ut togs många synpunkter på namnen emot, men därefter gick projektet i stå fram till dess att Taxonomikommittén vid sitt möte i september 2013 beslutade att slutföra arbetet. 

Erling Jirle och Markus Lagerqvist i Tk har ansvarat för genomgången av listan och anpassat den till IOC:s taxonomi. Alla arter har gåtts igenom och jämförts med bilder i framför allt Handbook of the Birds of the World, men även foton på nätet. Efter att det första remissförslaget publicerades har Tk beslutat att utanför sitt nya bevakningsområde – Västra Palearktis (VP) – följa IOC World Bird List. Den svenska namnlistan (förkortas NL) kommer kontinuerligt att uppdateras när nya versioner av IOC-listan publiceras. Första versionen av NL publicerades i februari 2015,  för närvarande är det version 2 som gäller, publicerad i maj 2015. Den följer  IOC version 5.2, publicerad 23 april 2015. I de fall taxonomin hos IOC World Bird List avviker från Tk:s lista över arter i västra Palearktis har fotnoter gjorts i namnlistan.

Läs mer om principerna för namnsättning i Rapport 7 i Vår Fågelvärld 1/2015:
Ladda ner pdf (2,1 MB).

Totalt innehåller den svenska namnlistan 10709 arter (10560 nu levande arter och 149 arter som dött ut efter år 1500), tillhörande 239 familjer. Av arterna tillhör 4333 icke-tättingarna medan 6376 är tättingar. Utdöda arter är i listan markerade med ett rött kors;
Jämfört med den första remisslistan har drygt en tredjedel av arterna fått förändrade namn.
Av praktiska skäl är listan delad i två delar; icke-tättingar och tättingar.
En bilaga med svenska namn på arter som dött ut före år 1500 kommer att publiceras under 2015. Listan kommer även att tryckas upp som ett häfte, även inkluderande en ordlista över geografiska namn, personnamn, biotopnamn etc.

Om du anser att det finns några felaktigheter i listan, skriv till tk@birdlife.se

Aktuell version av namnlistan i olika format:

Webbsidor:  Del 1; icke-tättingar    Del 2; tättingar

Excel-filer (xlsx-format):  Del 1; icke-tättingar   Del 2; tättingar
Excel-filer (xls-format)  Del 1; icke-tättingar   Del 2; tättingar
Pdf-filer:   Del 1; icke-tättingar   Del 2; tättingar

Markus Lagerqvist och Erling Jirle, Tk, 17 maj 2015.