Officiella listan över svenska namn på alla världens fågelarter – aug 2015

Rubinstrupe (Clytolaema rubricauda) – en av 10 723 arter i den svenska namnlistan. Foto: Markus Lagerqvist.  

Listan är uppdaterad 16 aug 2015 till version 3 – se länk i höger ram för detaljer.

Version 2 publicerades 23 maj 2015 – se länkar i höger ram för detaljer.
 

BAKGRUND


År 2008 presenterades ett första förslag till svenska namn på alla världens fågelarter av dåvarande SOF:s Namnkommitté**, där Tommy Tyrberg och Lars Larsson ingick. Efter det att förslagslistan lades ut togs många synpunkter på namnen emot, och Taxonomikommittén fick ärendet på remiss, men  projektet gick i stå fram till dess att Tk vid sitt möte i september 2013 beslutade att forcera arbetet med att ta fram en fastställd lista. (**Namnkommittén finns inte längre, utan i fortsättningen är det Tk som sköter de löpande uppdateringarna av Namnlistan, liksom övriga listor, se höger ram).

Erling Jirle och Markus Lagerqvist i Tk har ansvarat för genomgången av listan och även anpassat den till IOC:s taxonomi. Alla arter har gåtts igenom och jämförts med bilder i framför allt Handbook of the Birds of the World, men även foton på nätet. Efter att det första remissförslaget publicerades har Tk beslutat att utanför sitt nya bevakningsområde – Västra Palearktis (VP) – följa IOC World Bird List. Den svenska namnlistan (förkortas NL) uppdateras kontinuerligt när nya versioner av IOC-listan publiceras. Första versionen av NL publicerades i februari 2015, andra versionen publicerades 23 maj 2015, i samband med att IOC uppdaterade sin lista till version 5.2. 16 aug 2015 publicerades NL version 3, som följer IOC ver. 5.3.  I de fall taxonomin hos IOC World Bird List avviker från Tk:s lista över arter i västra Palearktis har fotnoter gjorts i namnlistan.

Läs mer om principerna för namnsättning i Rapport 7 i Vår Fågelvärld 1/2015:
Ladda ner pdf (2,1 MB).

Totalt innehåller den svenska namnlistan 10723 arter (10574 nu levande arter och 149 arter som dött ut efter år 1500), tillhörande 240 familjer. Av arterna tillhör 4333 icke-tättingarna medan 6390 är tättingar. Utdöda arter är i listan markerade med ett rött kors;
Jämfört med den första remisslistan fick drygt en tredjedel förändrade namn i version 1 av NL. I de löpande uppdateringarna därefter är det jämförelsevis väldigt få ändringar.
Av praktiska skäl är listan delad i två delar; icke-tättingar och tättingar.
En bilaga med svenska namn på arter som dött ut före år 1500 kommer att publiceras under 2015. Listan kommer även att tryckas upp som en bok, inkluderande en ordlista med geografiska namn och biotopnamn.

Om du anser att det finns några felaktigheter i listan, skriv till tk@birdlife.se

Aktuell version av namnlistan i olika format:

Webbsidor:  Del 1; icke-tättingar    Del 2; tättingar

Excel-filer (xlsx-format):  Del 1; icke-tättingar   Del 2; tättingar
Excel-filer (xls-format)  Del 1; icke-tättingar   Del 2; tättingar
Pdf-filer:   Del 1; icke-tättingar   Del 2; tättingar

Markus Lagerqvist och Erling Jirle, Tk, 16 aug 2015.